Učebny IKT

Provozní řád počítačových učeben
 1. Provoz v učebnách s počítači začíná denně obvykle v 8:00 a končí podle příslušného časového rozpisu.

 2. Učebny otevírá i uzavírá učitel (vyučující), který tímto přebírá plnou odpovědnost za jejich stav.

 3. V době vyučování jsou učebny využívány výhradně pro potřeby výuky. V době mimo běžnou výuku mohou být učebny využity žáky / studenty pro samostatnou práci, ale pouze za přítomnosti dohlížejícího učitele.

 4. Před zahájením práce je každý uživatel povinen zkontrolovat stav počítače na svém pracovišti. Nově vzniklé závady musí žák / student neprodleně nahlásit učiteli nebo zastupujícímu správci. Student (příp. zákonný zástupce žáka) odpovídá škole za způsobené škody.

 5. V průběhu vyučování neopouští žák / student svévolně své pracoviště.

 6. Svévolné instalování nového software, útoky na stabilitu operačního systému či jiného již instalovaného software, stejně jako hraní her je zakázáno, a to i v době mimo vyučování.

 7. Pro potřeby všech uživatelů školní sítě je přístupný síťový disk P: s nainstalovaným síťovým software (výukový nástroj Baltík, prohlížeče a konvertory grafiky, …).

  Pro ukládání veškerých dat uživatelů slouží výhradně síťový disk U:

  Pro ukládání dat souvisejících s výukou slouží síťový disk V: obsahující podsložky jednotlivých vyučujících. Složka každého vyučujícího pak obsahuje podsložku „Ulohy“ (pro odevzdávání žákovských / studentských prací) a podsložku „Materialy“ (ke zveřejňování výukových materiálů).
  Dále je zde umístěna složka _SVP obsahující aktuální školní vzdělávací programy a další složky s dokumenty, které souvisejí s výukou nebo s provozem školy.


  Veškerá data, která by neodpovídala dané konvenci, budou bez náhrady vymazána.

 8. Vstup do učeben je možný pouze po přezutí do čisté obuvi.

 9. V počítačových učebnách je žákům / studentům zakázáno jíst, pít, žvýkat a jakkoli manipulovat s nezabalenými potravinami.

 10. Tabule v těchto učebnách (popisovaná křídou) musí být mazána výhradně mokrou houbou.

 11. Při nedodržování provozního řádu ztrácí žák / student právo přístupu do těchto učeben v době mimo vyučování.