MAT

Goniometrické funkce – definice (autor: Hylský Josef)
Sinová a cosinová věta (autor: Hylský Josef)
Goniometrické rovnice (autor: Hylský Josef)
Průběhy goniometrických funkcí (autor: Hylský Josef)
Lineární lomená funkce (autor: Hylský Josef)
Exponenciální funkce (autor: Hylský Josef)
Exponenciální rovnice (autor: Hylský Josef)
Logaritmus – definice (autor: Hylský Josef)
Logaritmická funkce (autor: Hylský Josef)
Logaritmické rovnice (autor: Hylský Josef)
Mocninné funkce (autor: Hylský Josef)
Rovnice s odmocninou (autor: Hylský Josef)
Thaletova věta (autor: Hylský Josef)
Euklidovy věty (autor: Hylský Josef)
Shodnost a podobnost (autor: Hylský Josef)
Souměrnost (autor: Hylský Josef)
Otočení (autor: Hylský Josef)
Stejnolehlost (autor: Hylský Josef)
Výpočet povrchů těles (autor: Hylský Josef)
Výpočet objemů těles (autor: Hylský Josef)

Vzdálenost bodů, střed úsečky (autor: Košťálová Helena)
Vektor, početní operace s vektory (autor: Košťálová Helena)
Parametrická rovnice přímky (autor: Košťálová Helena)
Obecná rovnice přímky (autor: Košťálová Helena)
Směrnicový tvar rovnice přímky (autor: Košťálová Helena)
Středová rovnice kružnice (autor: Košťálová Helena)
Obecná rovnice kružnice (autor: Košťálová Helena)
Středová rovnice elipsy (autor: Košťálová Helena)
Obecná rovnice elipsy (autor: Košťálová Helena)
Středová rovnice paraboly (autor: Košťálová Helena)
Obecná rovnice paraboly (autor: Košťálová Helena)
Středová rovnice hyperboly (autor: Košťálová Helena)
Obecná rovnice hyperboly (autor: Košťálová Helena)
Vzájemná poloha přímky a kuželosečky (autor: Košťálová Helena)
Faktoriál, permutace (autor: Košťálová Helena)
Variace (autor: Košťálová Helena)
Kombinační čísla, kombinace (autor: Košťálová Helena)
Binomická věta (autor: Košťálová Helena)
Pravděpodobnostní jevy (autor: Košťálová Helena)
Statistika - základní pojmy (autor: Košťálová Helena)

Přirozená čísla (autor: Havrdová Lucie)
Intervaly (autor: Havrdová Lucie)
Poměr, měřítko (autor: Havrdová Lucie)
Procenta (autor: Havrdová Lucie)
Řešení pravoúhlého trojúhelníku (autor: Havrdová Lucie)
Vyjadřování neznámé ze vzorce (autor: Havrdová Lucie)
Netradiční úlohy (autor: Havrdová Lucie)
Operace s algebraickými výrazy (autor: Havrdová Lucie)
Rozklad na součin (autor: Havrdová Lucie)
Úprava algebraických výrazů (autor: Havrdová Lucie)
Lomené výrazy (autor: Havrdová Lucie)
Mocniny s přirozeným exponentem (autor: Havrdová Lucie)
Převody jednotek (autor: Havrdová Lucie)
Mocniny s celým exponentem (autor: Havrdová Lucie)
Mocniny s racionální exponentem (autor: Havrdová Lucie)
Výrazy s odmocninami (autor: Havrdová Lucie)
Vlastnosti funkcí (autor: Havrdová Lucie)
Lineární funkce (autor: Havrdová Lucie)
Lineární funkce s absolutní hodnotou (autor: Havrdová Lucie)
Lineární rovnice (autor: Havrdová Lucie)
Slovní úlohy - lineární rovnice (autor: Havrdová Lucie)
Soustava rovnic (autor: Havrdová Lucie)
Slovní úlohy - soustavy rovnic (autor: Havrdová Lucie)
Lineární nerovnice, soustavy nerovnic (autor: Havrdová Lucie)
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru (autor: Havrdová Lucie)
Kvadratická funkce (autor: Havrdová Lucie)
Kvadratické rovnice (autor: Havrdová Lucie)
Speciální typy kvadratický rovnic (autor: Havrdová Lucie)
Soustava kvadratické a lineární rovnice (autor: Havrdová Lucie)
Kvadratické nerovnice (autor: Havrdová Lucie)
Riskuj - historie matematiky (autor: Havrdová Lucie)
Maths problems (autor: Havrdová Lucie)

Vzorec pro n-tý člen posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Rekurentní vzorec posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Vlastnosti posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Aritmetická posloupnost (autor: Holečková Helena)
Užití aritmetické posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Geometrická posloupnost (autor: Holečková Helena)
Užití geometrické posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Finanční matematika (autor: Holečková Helena)
Nekonečná řada (autor: Holečková Helena)
Limita posloupnosti (autor: Holečková Helena)
Algebraický tvar komplexního čísla - vlastnosti (autor: Holečková Helena)
Algebraický tvar komplexního čísla - operace (autor: Holečková Helena)
Goniometrický tvar komplexního čísla - vlastnosti (autor: Holečková Helena)
Vztah mezi algebraickým a goniometrickým tvarem komplexního čísla (autor: Holečková Helena)
Mocnina komplexního čísla (autor: Holečková Helena)
Řešení kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel (autor: Holečková Helena)
Operace s maticemi (autor: Holečková Helena)
Hodnost matice (autor: Holečková Helena)
Homogenní soustava rovnic (autor: Holečková Helena)
Nehomogenní soustava rovnic (autor: Holečková Helena)
Determinant (autor: Holečková Helena)
Limita funkce (autor: Holečková Helena)
Asymptoty funkce (autor: Holečková Helena)
Derivace elementárních funkcí (autor: Holečková Helena)
Derivace operací funkcí (autor: Holečková Helena)
Derivace složené funkce (autor: Holečková Helena)
Průběh funkce (autor: Holečková Helena)
L´Hospitalovo pravidlo (autor: Holečková Helena)
Neurčitý integrál elementárních funkcí (autor: Holečková Helena)
Integrační metoda substituční (autor: Holečková Helena)
Integrační metoda „per partes“ (autor: Holečková Helena)
Určitý integrál (autor: Holečková Helena)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B3e6RUspdo3pNGlKYm9hNUhJdVU